Monday, October 25, 2010

Pentingnya Sirah Nabawiyah Untuk Memahami Islam

'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah'
al-Ahzab : 21

Tujuan mengkaji Sirah Nabawiyyah bukan sekadar mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah yang mengungkapkan kisah-kisah dan kasus yang menarik. Kerana itu, tidak sepatutnya kita menganggap kajian Fiqh Sirah Nabawiyah sama seperti kajian sejarah, sebagaimana kajian tentang sejarah hidup seorang khalifah, pemimpin atau sesuatu periode sejarah yang telah silam.

Tujuan mengkaji Sirah Nabawiyah ialah agar setiap Muslim memperoleh gambaran tentang hakikat Islam secara sempurna, yang tercermin di dalam kehidupan Nabi s.a.w, sesudah ia difahami secara konsepsual, sebagai prinsip, kaedah dan hukum. Sirah Nabawiyah hanya merupakan upaya aplikatif yang bertujuan memperjelas hakikat Islam secara utuh dalam keteladanannya yang tertinggi ; Muhammad s.a.w.
Bila kita perincikan, maka dapat dibatasi dalam beberapa sasaran berikut :

1. Memahami peribadi kenabian Rasulullah s.a.w melalui celah-celah kehidupan dan kondisi-kondisi yang pernah dihadapinya, untuk menegaskan bahawa Rasulullah s.a.w bukan hanya seorang yang terkenal dalam kaumnya, tetapi sebelum iu, beliau adalah seorang Rasul yang didukung oleh Allah dengan wahyu dan taufiq dari-Nya.

2. Agar manusia mendapatkan gambaran al-Matsal al-'Ala (contoh ideal) menyangkut seluruh kehidupan yang utama untuk dijadikan undang-undang dan pedoman kehidupan. Tidak diragukan lagi, betapapun manusia mencari matsal a'la mengenai salah satu aspek kehidupan, dia pasti akan mendapatkannya dalam kehidupan Rasulullah s.a.w secara jelas dan sempurna. Kerana itu, Alah menjadikannya qudwah bagi seluruh manusia.

3. Agar manusia mendapatkan, dalam mengkaji Sirah Rasulullah ini, sesuatu yang dapat membantunya untuk memahami kitab Allah, semangat dan tujuannya. Hal ini kerana, banyak ayat-ayat al-Qur'an yang baru bisa ditafsirkan dan dijelaskan maksudnya melalui peristiwa-peristiwa yang pernah dihadapi Rasulullah s.a.w dan sikap baginda terhadapnya.

4. Melalui kajian Sirah Rasulullah s.a.w ini, seorang Muslim dapat mengumpulkan sekian banyak tsaqafah dan pengetahuan Islam yang benar, baik menyangkut bab aqidah, hukum hakam mahupun akhlak. Hal ini kerana, tidak diragukan lagi bahawa kehidupan Rasulullah s.a.w merupakan gambaran yang konkrit dari sejumlah prinsip hukum Islam.

5. Agar setiap pembina dan da'ei Islam memiliki contoh hidup menyangkut cara-cara pembinaan dan da'wah. Adalah Rasulullah s.a.w seorang da'ei, pemberi nasihat dan pembina yang baik, yang tidak segan-segan mencari cara-cara pembinaan dan pendidikan terbaik selama beberapa fasa da'wahnya.

Antara hal terpenting yang menjadikan Sirah Rasulullah s.a.w cukup memenuhi semua sasaran ini ialah, bahawa seluruh kehidupan bagina mencakup seluruh aspek sosial dan kemanusiaan yang ada pada manusia, baik peribadi mahupun anggota masyarakat yang aktif.

Kehidupan Rasulullah s.a.w memberikan kepada kita contoh-contoh mulia, baik sebagai pemuda Islam yag lurus perilakunya, dan terpercaya antara kaum kerabat, atau sebagai da'ei kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, yang menyerahkan segala kemampuan untuk menyampaikan risalahnya. Juga sebagai kepala negara yang mengatur segala urusan dengan cerdas dan bijaksana, sebagai suami teladan dan seorang ayah yang penuh kasih sayang, sebagai panglima perang yang mahir, sebagai negarawan yang pandai dan jujur, dan sebagaiMuslim secara kesuluruhan (kaffah) yang dapat melakukan secara seimbang antara kewajipan beribadah kepada Allah dan bergaul dengan keluarga dan sahabatnya dengan baik.

Maka, kajian Sirah Nabawiyah tidak lain hanya menampakkan aspek-aspek kemanusiaan ini secara keseluruhan, yang tercermin dalam suri teladan yang paling sempurna dan terbaik.

Allahua'lam.


Sumber dari Buku Sirah Nabawiyah : Kajian Mendalam Manhaj Gerakan Islam Pada Masa Rasulullah S.A.W, oleh Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy.

No comments:

Post a Comment